Meer mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen 

21 januari 2015


Sinds 1 november 2014 zijn er meer mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen. Door het versoepelen
van regelgeving krijgen bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatieven.
Op 25 april 2013 is de ‘Wet van 20 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) en
diverse andere wetten in verband met het permanent worden van de Chw en het aanbrengen van
verbeteringen in het omgevingsrecht’ in werking getreden, waardoor Chw permanent is geworden.
Echter, een aantal onderwerpen verdienden nadere uitwerking. Deze uitwerking is opgenomen in het
besluit van 4 september 2014 genaamd ‘Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene
maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Chw en het aanbrengen van
enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht’. Dit besluit is op 1 november jl. in werking
getreden.


Meer ruimte voor innovatie en eigen initiatieven
Ministers Schultz en Blok zijn van mening dat met het versoepelen van de regels bewoners en bedrijven
meer ruimte voor innovatie en eigen initiatieven krijgen. De nieuwe regels zijn in de markt afgestemd
met diverse gemeenten, alsook belangenorganisaties. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had
enkele kanttekeningen welke in goed overleg tot enkele wijzigingen hebben geleid.


Het is eenvoudiger geworden om een aan- of uitbouw te realiseren
Door de nieuwe regels is het eenvoudiger geworden een aan- of uitbouw te realiseren, een bijgebouw te
plaatsen of een andere klein bouwwerk aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw te
realiseren. Het hoofdgebouw mag thans vergunningvrij worden uitgebreid met 4 meter in plaats van
voor 1 november jl. toegestane 2,5 meter. De nieuwe regels bepalen ook het zonder omgevingsvergunning
maximaal toelaatbare oppervlak van bijbehorende bouwwerken (aan- of uitbouwen en bijgebouwen) bij een
hoofdgebouw. Dit wordt nu bepaald aan de hand van een percentage van het bebouwingsgebied (een nieuw
geïntroduceerde term).

Door deze wijziging in de regelgeving wordt het in de meeste gevallen ook eenvoudiger om een
mantelzorgwoning in de achtertuin te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld hun ouders kunnen
verzorgen.


Afwikkelen van vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan
Met de nieuwe regels kunnen gemeenten straks ook eenvoudiger en sneller aanvragen afwikkelen voor
vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Bij dit onderwerp is stil gestaan in het artikel
“Aanpak leegstand”, hiervoor opgenomen in deze nieuwsbrief.


Overgangsrecht
Voor activiteiten die door de wijziging van de regelgeving vergunningvrij zijn geworden, is niet voorzien
in een overgangsrechtelijke regeling. Het nieuwe recht is immers bij het primaire besluit of een beslissing
op bezwaar (ex nunc) direct van toepassing. Dit betekent dat wanneer vóór 1 november jl. een aanvraag
is ingediend voor een thans vergunningvrije activiteit, het bestuursorgaan zal moeten oordelen dat niet
langer een vergunning nodig is.
Dezelfde situatie kan ontstaan in het kader van handhaving. Wanneer vóór 1 november 2014 werd
opgetreden tegen het zonder vergunning uitvoeren van een activiteit en tegen een herstelsanctie een
bezwaarschrift is ingediend, zal een bestuursorgaan nu in bezwaar moeten vaststellen dat er niet langer
een bevoegdheid bestaat handhavend op te treden. Voor handhavingsbesluiten waartegen (hoger)
beroep is ingesteld, kan een rol spelen of effectuering van de herstelsanctie nog opportuun is.
Hoogstwaarschijnlijk zal in de meeste situaties besloten worden de herstelsanctie in te trekken, omdat er
in het algemeen geen belang meer mee wordt gediend om bijvoorbeeld een bouwwerk te laten afbreken
dat vervolgens weer vergunningvrij kan worden herbouwd.
Voor activiteiten die niet langer vergunningvrij zijn en waarvoor juist vanaf 1 november jl. een
vergunning is vereist, geldt dat indien men met die activiteit is begonnen voor inwerkingtreding van het
besluit die activiteiten vergunningvrij blijven.
Deze nieuwe maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die uiteindelijk 24 materieel
inhoudelijk wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de
Waterwet en de Monumentenwet 1988.

 

Bron: Real Estate Update - Januari 2015