Stevige financiële prikkel voor verhuurders die snel vluchtelingen kunnen opvangen

De kogel is door kerk. Om meer vluchtelingen met verblijfsvergunning te huisvesten krijgen verhuurders een rijkssubsidie wanneer zij tijdelijk woningen bijbouwen of kantoren voor bewoning geschikt maken. Het is nog niet duidelijk hoe hoog die subsidie wordt. Wel is bekend dat het Rijk het normbedrag voor de crisisopvang verhoogt van €40 naar €100 per vluchteling per nacht.

Dat blijkt uit de afspraken die kabinet en decentrale overheden hebben gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting in verband met de verhoogde asielstroom op te lossen. De gekozen oplossingen zijn zoals het kabinet noemt ‘sober en rechtvaardig’, waarbij de kosten voor de maatschappij zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Doorstroming vergunninghouders
Voor de korte termijn is het van belang dat de doorstroming van zogeheten vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, vanuit de asielzoekerscentra (AZC’s) naar huisvesting in de gemeenten op gang komt en er rust ontstaat. Veel vergunninghouders houden plekken bezet waar juist nieuwe asielzoekers moeten worden geplaatst en die nu eerst in (nood)opvanglocaties moeten worden ondergebracht.

De maatregelen in het kort
-Voor in totaal 14.000 vergunninghouders kan er daarom, als de lokale omstandigheden erom vragen, sobere , kleinschalige huisvesting bovenop de huidige woningvoorraad gebouwd worden: voor het realiseren daarvan is een subsidie voor de verhuurder beschikbaar.

-Vergunninghouders kunnen in onzelfstandige woonruimtes worden ondergebracht, waarbij vergunninghouders (tenminste 4 met elkaar) voorzieningen delen. Daarbij geldt de kostendelersnorm voor de bijstand en is er geen recht op huurtoeslag.

-Het Rijk maakt het verhuren van leegstaande rijkspanden mogelijk voor een periode van 10 jaar. Verhuurders krijgen subsidie om panden geschikt te maken voor bewoning. Corporaties mogen onder voorwaarden diensten leveren in gebouwen die door anderen ter beschikking zijn gesteld.

-Gemeenten kunnen per 1 januari het Gemeentelijk VersnellingsArrangement (GVA) inzetten om statushouders in tijdelijke woonvoorzieningen te bekostigen: de statushouders hebben dan geen woonlasten en krijgen zak- en leefgeld. De maximale termijn wordt 24 maanden vanaf datum vergunningverlening.

-Om ervoor te zorgen dat nieuwe asielzoekers de komende tijd een bed aangeboden kan worden is afgesproken dat er voor eind 2015 per veiligheidsregio 500 extra noodopvangplekken worden gerealiseerd voor een periode van 3-6 maanden.

-Daarnaast moeten er voor 1 februari 2016 plannen klaar liggen voor 2500 extra opvangplekken per provincie waar asielzoekers langer dan een jaar kunnen verblijven. Met de wens grote 1500+ locaties in te richten wordt flexibel omgegaan: 200+ mag ook, als onderdeel van een grotere vestiging.

Rijk verhoogt normbedrag naar €100 per dag
Kabinet en overheden willen bereiken dat door meer noodopvangplaatsen te realiseren in beperkt aangepaste kantoren, hallen en paviljoens, de crisisnoodopvang van maximaal 72 uur volgend jaar niet meer nodig is.

Tegelijkertijd zijn er ook afspraken gemaakt om noodscenario’s uit te werken, zodat bij een onvoorziene zeer hoge instroom is vastgelegd welke locaties in zo’n situatie in gebruik genomen kunnen worden. Het Rijk heeft besloten om voor het jaar 2015 met terugwerkende kracht het normbedrag voor de crisisnoodopvang van 40 euro per persoon per nacht te verhogen naar 100 euro per persoon per nacht.

 

Bron: www.vastgoedjournaal.nl